Integritetspolicy

Parter

Evalent AB som personuppgiftsbiträde ochevents kunder som personuppgiftsansvarige.

2 DEFINITIONER

Behandling av personuppgifterÅtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, vare sig detsker på automatisk väg eller inte, t.ex. insamling, registrering,organisering, lagring, bearbetning eller ändring, inhämtandeeller användning.PersonuppgiftsansvarigDen som ensam eller tillsammans med andra bestämmerändamålen med och medlen för behandlingen avpersonuppgifter.PersonuppgiftsbiträdeDen som behandlar personuppgifter för denpersonuppgiftsansvariges räkning.Tredje landEn stat som inte ingår i Europeiska unionen eller är anslutentill Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3 SYFTE

Syftet med detta avtal är att tillse att Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifterna förPersonuppgiftsansvariges räkning sker i enlighet med personuppgiftslagens (1998:204) krav ochenligt vad som överenskommits i detta avtal.

4 INSTRUKTIONER

Personuppgiftsbiträdet får endast behandla den Personuppgiftsansvariges personuppgifter i enlighetmed den Personuppgiftsansvariges skriftliga instruktioner. Personuppgiftsbiträdet får inte behandlapersonuppgifterna för egna ändamål.För det fall Personuppgiftsbiträdet saknar instruktioner som denne bedömer är nödvändiga för attgenomföra sina åtaganden ska Personuppgiftsbiträdet, utan dröjsmål, informeraPersonuppgiftsansvarig om detta och invänta instruktioner.

5 PERSONUPPGIFTSBITRÄDETS ÅTAGANDEN

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att tillämpa gällande svensk lagstiftning vidpersonuppgiftsbehandlingen. Personuppgiftsbiträdet får inte överföra personuppgifterna till tredje land annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnade skriftliga samtycke. Personuppgiftsbiträdet åtar sig attendast lämna ut personuppgifterna till de inom sin egen organisation som behöver tillgång tilluppgifterna för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Personuppgiftsbiträdet får inte lämna ut personuppgifterna eller annan information ompersonuppgiftsbehandlingen till tredje man annat än efter Personuppgiftsansvariges i förväg lämnadeskriftliga samtycke, med undantag för när sådant utlämnande kan krävas enligt lag. För det fall myndighet eller annan tredje man begär ut information från Personuppgiftsbiträdet somrör personuppgiftsbehandlingen ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål vidarebefordra sådanframställan till Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträdet ska vid behov assistera Personuppgiftsansvarig med att ta fram information som begärts av tredje man. Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att företräda Personuppgiftsansvarig eller agera för Personuppgiftsansvarigs räkning gentemot tredje man med undantag från vad som framgår avpunkten 8.

6 SÄKERHET

Personuppgiftsbiträdet ska vidta överenskomna säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter.Personuppgiftsbiträdet intygar att dennes verksamhet i alla delar sköts på ett sätt som säkerställerefterlevnad av personuppgiftslagens krav på adekvat säkerhetsnivå. Personuppgiftsbiträdet åtar sigatt följa myndighetsbeslut gällande säkerhetsåtgärder för personuppgiftshanteringen. Personuppgiftsbiträdet ska omedelbart informera Personuppgiftsansvarig vid upptäckt av ellermisstanke om obehörig åtkomst av personuppgifterna. För att kunna säkerställa att Personuppgiftsbiträdet vidtar tillräckliga säkerhetsåtgärder har Personuppgiftsansvarig rätt till nödvändig insyn i Personuppgiftsbiträdets verksamhet, system ochpersonuppgiftshantering. Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål, på Personuppgiftsansvariges begäran, tillhandahålla Personuppgiftsansvarig med den information Personuppgiftsansvarig behöver för att kunna utöva sin insyn.

8 UNDERLEVERANTÖRER

Personuppgiftsbiträdet har inte rätt att anlita underleverantör för behandling av personuppgifter förden Personuppgiftsansvariges räkning, utan skriftligt godkännande från denne.Personuppgiftsbiträdet ska vid inhämtande av samtycke tillhandahålla Personuppgiftsansvarig medinformation som den Personuppgiftsansvarig anser nödvändig angående underleverantöreninklusive, men inte begränsat till:

-Underleverantörens bolagsnamn-Var underleverantören är lokaliserad
-Vilket land underleverantören kommer att behandla Personuppgiftsansvarigespersonuppgifter i-Vilken typ av tjänst underleverantören kommer att utföraEfter inhämtande av samtycke får Personuppgiftsbiträdet såsom ombud för Personuppgiftsansvarigunderteckna ett skriftligt avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören, sompersonuppgiftsbiträde för Personuppgiftsansvarig, åtar sig samma skyldigheter som framgår av detta Personuppgiftsbiträdesavtal. Personuppgiftsbiträdet ska på Personuppgiftsansvariges begäran översända en kopia på avtalet somundertecknats av både Personuppgiftsbiträdet och underleverantören.Personuppgiftsbiträdet åtar sig att informera Personuppgiftsansvarige om eventuella planer på attupphöra att använda sig av en underleverantör.

9 KONTAKTPERSON

Parterna ska utse var sin kontaktperson med ansvar för Parternas samarbete. Ändring avkontaktperson eller kontaktuppgifter ska skriftligen meddelas den andra parten.

10 RÄTTELSE OCH RADERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgiftsbiträdet åtar sig att utan dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga personuppgifterefter instruktioner från Personuppgiftsansvarig.Efter det att Personuppgiftsansvarig skriftligen begärt radering av personuppgifter fårPersonuppgiftsbiträdet endast behandla personuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtarsig att radera personuppgifterna utan dröjsmål men senast inom hundratjugo (120) dagar. Vid avtalets upphörande ska Personuppgiftsbiträdet, på begäran av Personuppgiftsansvarig,återlämna personuppgifterna. Personuppgiftsbiträdet får vid avtalets upphörande endast behandlapersonuppgifterna som ett led i raderingsprocessen och åtar sig att radera personuppgifterna utandröjsmål men senast vid avtalets upphörande.

11 ÖVERLÅTELSE

Detta avtal får inte överlåtas utan den andra Partens föregående godkännande.

12 AVTALSTID

Detta avtal gäller från dess undertecknande och tills vidare. Vardera Part har rätt att skriftligen sägaupp avtalet. Vid uppsägning av avtalet gäller en uppsägningstid om tre (3) månader. Part ärberättigad att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om motparten;i)gör sig skyldig till väsentligt brott mot bestämmelse i detta avtal, och underlåter att vidtarättelse inom trettio (30) dagar från mottagande av skriftlig begäran därom från den andraParten, eller
ii)försätts i konkurs, inleder ackordsförhandling eller annars är på obestånd.

13 TVISTER OCH TILLÄMPLIG

LAGSvensk rätt ska vara tillämplig på avtalet. Tvister i anledning av avtalet ska slutligt avgöras av svenskallmän domstol.

14 ÖVRIGT

Detta Personuppgiftsbiträdesavtal utgöra bilaga till ett av Parterna träffat huvudavtal. Vid händelseav motstridiga uppgifter har huvudavtalet företräde.

KLARNA

Klarnas Dataskyddsinformation

Läs här:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy